Publiczne Przedszkole w Lipnicy Wielkiej

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Oferta

Kategoria:

Nasze Przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka poprzez organizowanie różnego rodzaju działań edukacyjnych.

 • Uczestniczymy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Lipnica Wielka i nie tylko.

 • Bierzemy udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych w szkolnej bibliotece.

 • Uczestniczymy w zajęciach z języka angielskiego.

 • Organizujemy różnego rodzaju wycieczki po najbliższych okolicach.

 • Uczestniczymy z dziećmi w wielu konkursach lokalnych oraz rekordach Guinnessa. Sami też organizujemy konkursy wewnątrz- przedszkolne.

 • Wyjeżdżamy na spektakle teatralne i zapraszamy teatrzyki do naszego przedszkola.

 • Organizujemy obserwacje zwierząt wiejskich w gospodarstwach przydomowych.

 • Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, logopedą oraz innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka; współpracujemy także z Biblioteką szkolną, Szkołą Podstawową im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach, Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, posterunkiem Policji w Jabłonce, Straży Pożarnej w Lipnicy Wielkiej, pielęgniarką środowiskową, Urzędem Pocztowym w Lipnicy Wielkiej, Biblioteką Publiczną w Lipnicy Wielkiej, władzami samorządowymi.

Zdobyte nagrody i osiągnięcia

Kategoria:

Przedszkole bierze udział w konkursach Gminnych, przedszkolnych oraz rekordach Guinnessa, m. in.  konkurs na wielkanocną palmę, bezpieczny przedszkolak, moje drzewo genealogiczne.  

 1. Konkurs na Palmę Wielkanocną 13 kwiecień 2003r.- nagroda w kategorii palmy wysokie.

 2. Konkurs na Palmę Wielkanocną 13 kwiecień 2014r.- nagroda I miejsce w kategorii palmy średnie.

 3. Gminny Konkurs Szopek- Orawskie Betlejemy 27 grudzień 2012r.- nagroda I miejsce w kategorii prace wspólne.

 4. Dyplom za udział w XXX Jubileuszowym Święcie Pasterskim w Lipnicy Wielkiej na Przywarówce.4. 07. 2004 r.

 5. Szkolny Konkurs „Niech tradycja kolędowania przetrwa pokolenia”- styczeń 2011r.

 6. Certyfikat poświadczający, że placówka uczestniczy w projekcie, którego celem jest kultywowanie tradycji świątecznych.  Akademia Przedszkolaka 2015/2016r.

 7. Nasze przedszkole w gronie innych placówek z całej Polski ustanowiło REKORD GUINNESSA, w kategorii „największa liczba dzieci szczotkujących razem zęby”.              30 wrzesień 2014r.

 8. Gminny Konkurs Szopek- Orawskie Betlejemy 15 grudzień 2015r.- nagroda I miejsce w kategorii prace wspólne.

 9. VI edycja Wielkiego Konkursu Ekologicznego dla Przedszkoli 2015 organizowanego pod hasłem „Zrób to sam”.

 

Kodeks wychowawczy przedszkola

Kategoria:
 1. Szanujemy cudzą własność ( nie dotykamy cudzych rzeczy np. nie chowamy cudzych ubrań, nie wynosimy zabawek będących własnością przedszkola lub kolegi).
 2. Dzielimy się z kolegami słodyczami i zabawkami- jeżeli przynoszę słodycze, to tyle aby starczyło dla całej grupy.
 3. Poruszamy się bezpiecznie po szatni, łazience i schodach ( nie biegamy).
 4. Używam form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.
 5. Witamy się i żegnamy używając słów: dzień dobry, do widzenia.
 6. Wszyscy jesteśmy kolegami; nie wyśmiewamy innych, nie popychamy, nie bijemy.
 7. Szanujemy pracę innych ( np. nie wchodzimy w brudnych butach z zewnątrz na teren szkolny/ przedszkolny).
 8. Jesteśmy punktualni.
 9. Uczestniczymy grzecznie w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli.
 10. Przestrzegamy norm społecznych obowiązujących w grupie, ze względu na wzajemny szacunek, bezpieczeństwo, estetykę sali, a nie tylko dla nagrody.

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych

Kategoria:

Wrzesień: Rozpoczęcie roku Przedszkolnego

Październik: Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na przedszkolaka,

Listopad: Dzień Niepodległości, Andrzejki,

Grudzień: Mikołaja, Jasełka i Kiermasz Przedświąteczny,

Styczeń: Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy,

Luty: Walentynki,

Marzec: Powitanie Wiosny,

Kwiecień: Dzień Ziemi,

Maj: Dzień Rodziny,

Czerwiec: Przedstawienie Bajkowe, Koniec Roku Przedszkolnego,

 

Ramowy rozkład dnia

Kategoria:

7.35 przyjście do przedszkola dzieci miejscowych

7.40 przyjazd autobusu szkolnego

8.00 śniadanie,

8.30 poranna gimnastyka,

8.45 zabawy indywidualne na sali przedszkolnej,

9. 30 zajęcia programowe

10.00 spacer lub zabawy na świeżym powietrzu

10.35 czynności higieniczne przed obiadem,

10.45 obiad ( II danie)

11.30 zajęcia tematyczne/ praca plastyczna

12.15 zajęcia muzyczne

12.35 czynności higieniczne

12.45 obiad (zupa)

13.30 odpoczywanie- „cisza”, relaks,

14.15 podwieczorek ( owoce, jogurty)

14.35 ubieranie w szatni, wyjście na świeże powietrze,

15.15 odbiór dzieci miejscowych, powrót autobusem szkolnym do domu.

 

Cele i zadania przedszkola

Kategoria:
 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

 2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka.
 3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 4. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci poprzez organizowanie różnorodnych spektakli teatralnych.
 5. Wykorzystywanie różnorodnej literatury do kształtowania u dzieci poczucia przynależności narodowej.
 6. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata na różnych płaszczyznach jego działalności:
  • kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
  • rozwijanie ekspresji manualnej i intelektualnej poprzez organizowanie kontaktów z różnymi dziedzinami sztuki,
  • kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
  • nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
 7. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu  ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 8. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 9. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
 10. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 11. Stwarzanie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, poprzez kultywowanie w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych.
 12. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z rodzicami, lokalnymi instytucjami oraz mediami.
 13. Zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem przez dużą ilość wycieczek.

 

 • Celem wychowania przedszkolnego jest zatem :
  1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
  7. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
  12. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;
  13. W przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
 • Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących 14 obszarach:

  1. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
  2. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
  3. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  4.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
  5.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
  6.  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
  7.  Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
  8.  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  9.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  10.  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  11.  Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
  12.  Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
  13.  Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
  14.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.